22 de febrer, 2014

Rere les muntanyes

Rere les muntanyes creixen
els núvols; se sent un silenci...

Tras las montañas crecen
los nubarrones; se oye un silencio...

Els seus fruits

Els seus fruits,
vermells al sol de ponent.
bambú sagrat

Sus frutos,
rojos al sol del ocaso.
bambú sagrado

20 de febrer, 2014

Ametllers florits

Ametllers florits;
al plataner un niu...
abandonat

Almendros en flor;
En el platanero un nido...
abandonado

17 de febrer, 2014

Silenci gris

Silenci gris
quan calla la música.
sona un clàxon

Silencio gris
cuando calla la música.
resuena un claxon

Pols de neu

Pols de neu.
a la carretera, cotxes
aquí i allà

Polvo de nieve.
en la carretera, coches
aquí y allá

16 de febrer, 2014

Pols de neu

Pols de neu a la llunyania;
passa un bernat pescaire

Polvo de nieve a lo lejos;
pasa una garza real

Surt el sol

Surt el sol.
al ponent nevat,
blanc i negre

Sale el sol.
en el oeste nevado,
blanco y negro

10 de febrer, 2014

Bandada

Bandada
d'aguilots a la cinglera;
l'aire fred...

Bandada
de busardos en el riscal;
el aire frío...

09 de febrer, 2014

El perfil del

El perfil del 
massís a l'ocàs.
Llums de ciutat

El perfil del
macizo en el ocaso.
Luces de ciudad

Diumenge fred

diumenge fred;
desbrossen el bosc
entre la boira

domingo frío;
desbrozan el bosque
entre la niebla

02 de febrer, 2014

Fulles seques

Fulles seques
apilades a la riba;
pasa un ànec

Hojas secas
apiladas en la riba;
pasa un pato

Teranyines blanques

Teranyines blanques.
pertorbades volen
unes merles

Telarañas blancas.
perturbados vuelan
unos mirlos

Ribera fresca

Ribera fresca;
cada dia més seques
les fulles d'àlber;

Ribera fresca;
cada día más secas
las hojas de álamo;